I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Serwis Ekspert Branżowy (dalej: „serwis”) jest udostępniany przez ekspertbranzowy.pl
 • Serwis obejmuje:
  • serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Ekspert Branżowy we własnym imieniu w domenie internetowej ekspertbranzowy.pl i jej subdomenach;
  • serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Ekspert Branżowy we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż ekspertbranzowy.pl i jej subdomeny (dotyczy to w szczególności następujących domen: industry-expert.eu oraz innych domen i subdomen należących do serwisu).
 • Serwis nie obejmuje powierzchni udostępnianej osobom trzecim . 
 • Za pośrednictwem serwisu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 • w ramach serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Ekspert Branżowy lub/i osób trzecich.
 • Użytkownik serwisu wyraża zgodę na korzystanie z serwisu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w serwisie.
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Ekspert Branżowy są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez serwis Ekspert Branżowy z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w serwisu Ekspert Branżowy. W związku z tym, Ekspert Branżowy zastrzega, że treści udostępniane w ramach serwisu Ekspert Branżowy mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. ZASADY KORZYSTANIA z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH w SERWISIE.

 • Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez Ekspert Branżowy może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
 • Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszych Zasad na stronach internetowych serwisu, przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II. 1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
 • w zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Zasady.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW.

 • Wszelkie prawa do serwisu oraz jego elementów (w tym, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników serwisu, należą do ekspertbranzowy.pl
 • lub/i do podmiotów współpracujących z Ekspert Branżowy i podlegają ochronie prawnej. Serwis Ekspert Branżowy jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują ekspertbranzowy.pl
 • Ekspert Branżowy podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności serwisu, kontroli sposobu korzystania z serwisu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z serwisu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych Ekspert Branżowy kontroluje sposób korzystania z serwisu, w tym korzystanie z serwisu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych serwisu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie serwisu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw Ekspert Branżowy. Korzystanie z serwisu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.
 • Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych,  plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • nazw domen internetowych;
  • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 • Korzystanie z serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do serwisu ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:
  • użytkownicy serwisu mogą korzystać z elementów serwisu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda ekspertbranzowy.pl (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
  • poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody ekspertbranzowy.pl
  • (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w serwisie:
   • (I) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • (II) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • (III) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • (IV) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
   • (v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 • w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych „Zasadach”, ekspertbranzowy.pl zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z serwisu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.
 • Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach serwisu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Ekspert Branżowy.
 • Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Ekspert Branżowy, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach serwisu Ekspert Branżowy może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Ekspert Branżowy lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach serwisu Ekspert Branżowy, w tym treści o charakterze reklamowym.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w serwisie, Ekspert Branżowy podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem www.ekspertbranzowy.pl/polityka-prywatnosci/ 
 • Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszych Zasad, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach serwisu.
 • Ekspert Branżowy zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika serwisu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika serwisu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w serwisie przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

V. TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH. 

ekspertbranzowy.pl zwraca uwagę, że na stronach internetowych serwisu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Ekspert Branżowy podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik serwisu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez Ekspert Branżowy).

VI. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 • Korzystając z serwisu, użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 • Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 • Ekspert Branżowy jest uprawniony do zaprzestania udostępniania serwisu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika serwisu, w przypadku:
  • a) naruszenia przez użytkownika serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • b) w przypadku działania przez użytkownika serwisu na szkodę Ekspert Branżowy lub innych użytkowników serwisu lub innych osób;
  • c) w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Ekspert Branżowy nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników serwisu. Ekspert Branżowy jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • b) przyczynami niezależnymi od Ekspert Branżowy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 • Ekspert Branżowy dokłada starań, aby pochodzące od Ekspert Branżowy informacje ukazujące się na stronach internetowych serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Ekspert Branżowy nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika serwisu. Dlatego zastrzegamy, że Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Ekspert Branżowy (w szczególności od samych użytkowników serwisu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszych Zasad).
 • Na stronach internetowych serwisu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Ekspert Branżowy. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników serwisu), nie mamy kontroli. w związku z tym, Ekspert Branżowy oświadcza, że:
  • użytkownicy serwisu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Ekspert Branżowy, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Ekspert Branżowy; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
 • 4. Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w serwisie przez inne osoby niż Ekspert Branżowy (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników serwisu). Udostępnienie przez Ekspert Branżowy możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 • 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w serwisie przez Ekspert Branżowy nieodpłatnie, Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 • 6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w serwisie przez Ekspert Branżowy nieodpłatnie, Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 • 7. Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Ekspert Branżowy jest jednak odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Ekspert Branżowy jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 • 8. Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników serwisu, w szczególności za korzystanie przez nich z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszych Zasad oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 • 9. Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Ekspert Branżowy.
 • 10. Ekspert Branżowy nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
 • 11. w przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Ekspert Branżowy nie gwarantuje udostępniania serwisu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody ekspertbranzowy.pl dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach serwisu Ekspert Branżowy (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

VIII. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 • Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Ekspert Branżowy zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w serwisie, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w serwisie, w każdym czasie.
 • Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Ekspert Branżowy może informować użytkowników serwisu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych serwisu.

XII. REKLAMACJE i KORESPONDENCJA.

 • Użytkownik serwisu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika serwisu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym www.ekspertbranzowy.pl/kontakt/, o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej.
 • O ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej, Ekspert Branżowy rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Ekspert Branżowy poinformuje użytkownika serwisu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi serwisu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Zasad. w przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Ekspert Branżowy o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • Korespondencję związaną z korzystaniem z serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Ekspert Branżowy kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika serwisu, a w przypadku użytkownika serwisu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika serwisu.